Incretel: De kortste weg naar bereikbaarheid! 0900 - 0800 - premium SMS 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Info: sales@incretel.be

Algemene Leveringsvoorwaarden van Incretel BVBA

 

1. Algemeen

1.1               In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende definities van toepassing zijn:

                        Aanvraagformulier: Een door Incretel BVBA opgesteld formulier waarmee CliŽnt Incretel BVBA verzoekt hem diensten te leveren onder de aldaar opgenomen voorwaarden.

Apparatuur: Alle door Incretel BVBA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur en/of Diensten welke is gespecificeerd in het Aanvraagformulier;

CliŽnt: Een natuurlijke- of rechtspersoon met wie Incretel BVBA een overeenkomst heeft gesloten;

CliŽntcodes: Elke unieke code of nummer die door Incretel BVBA aan CliŽnt is verstrekt om aan CliŽnt toegang te verschaffen tot de door Incretel BVBA te leveren diensten;

Diensten: De door Incretel BVBA te leveren diensten zoals die zijn gespecificeerd in het aanvraagformulier;

Dienstenaanbieder: een netwerk- of andere dienstenaanbieder, waarvan Incretel BVBA gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen CliŽnt en Incretel BVBA welke tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 2.1;

Content: Inhoud en / of diensten welke aangeboden wordt door CliŽnt op de diensten van Incretel BVBA.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van Incretel BVBA met betrekking tot het leveren van Diensten

1.2               De Voorwaarden tezamen met de in het Aanvraagformulier neergelegde specificaties vormen tezamen de Overeenkomst.

1.3               De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke Overeenkomst waarvan de duur conform artikel 2.2 van de Voorwaarden is vastgelegd.

 

2. Totstandkoming overeenkomst en duur

2.1          Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat Incretel BVBA het door CliŽnt ingevulde aanvraagformulier schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.2.        De overeenkomst zal voor tenminste twaalf kalendermaanden worden aangegaan en zal daarna worden voortgezet met een termijn van telkens twaalf maanden, tenzij de overeenkomst schriftelijk zal worden beŽindigd door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste negentig dagen voor de afloop van de eerste termijn of van een verlengde termijn van twaalf maanden.

2.3.        Incretel BVBA is niet verplicht het door CliŽnt ingevulde aanvraagformulier te accepteren. Indien Incretel BVBA het aanvraagformulier niet accepteert, zal CliŽnt niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding.

 

3. Omschrijving en wijziging van Diensten

3.1          Incretel BVBA heeft het recht de Diensten aan te passen of te vervangen, mits dit niet zal resulteren in een verslechtering van de door haar aangeboden Diensten. CliŽnt wordt zo spoedig mogelijk geÔnformeerd over voornoemde wijziging.

3.2          CliŽnt garandeert aan Incretel BVBA dat de door Incretel BVBA aangeboden Diensten niet zullen worden gebruikt in strijd met de voorschriften van KPN Telecom BV, STIC, de OPTA, een (semi) overheidsinstantie, internationale netwerkaanbieder of telecomdienstverlener die krachtens een machtiging, vergunning of registratie gerechtigd is zijn werkzaamheden uit te voeren en / of de Code of Conduct SMS diensten.

3.3          Behoudens noodgevallen zal Incretel BVBA CliŽnt tenminste drie dagen vooraf schriftelijk in kennis stellen indien Incretel BVBA werkzaamheden moet verrichten teneinde een storing betreffende de levering van Diensten te voorkomen of op te lossen

3.4          Om de dienst te leveren, kan Incretel BVBA gebruik maken van elke dienstenaanbieder die Incretel BVBA geschikt acht. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, machtigt de klant Incretel BVBA tot het aan dienstenaanbieders verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen en andere volmachten die Incretel BVBA noodzakelijk acht om de dienst te leveren.

4. Betalingen en borgen

4.1.         Incretel BVBA brengt iedere maand de kosten van de in de voorafgaande kalendermaand geleverde Diensten aan CliŽnt in rekening door middel van het toezenden van een factuur aan CliŽnt. CliŽnt dient de factuur binnen veertien dagen na ontvangst te voldoen door middel van incasso met machtiging of door overmaking van het bedrag op een door Incretel BVBA aangegeven bank- of girorekening.

4.2           Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen door CliŽnt zijn de gegevens van Incretel BVBA beslissend en gelden zij als dwingend bewijs, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

4.3           Incretel BVBA heeft het recht de tarieven te wijzigen. CliŽnt zal minimaal tien dagen voorafgaand aan de voorgenomen wijziging daarvan op de hoogte worden gesteld. Indien de tarieven voor termineren op een buitenlandse aansluiting wijzigen zal Client minimaal drie dagen van te voren op de hoogte worden gesteld van de wijziging. Indien Incretel BVBA de overeengekomen tarieven binnen drie maanden na de datum van de Overeenkomst wijzigt, kan CliŽnt indien hij niet akkoord gaat met de tariefwijziging, de Overeenkomst ontbinden.

4.5           Indien CliŽnt niet binnen veertien dagen de factuur heeft betaald, dan heeft Incretel BVBA naast recht op betaling van deze factuur en onverminderd haar overige wettelijke rechten, recht op: vertragingsrente, gelijk aan AIBOR Ė zoals gepubliceerd voor rentetermijnen met een looptijd van een maand Ė plus 6% per jaar verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening;

alle incassokosten, zowel in als buiten rechte, ter hoogte van het incassotarief van de BelgiŽse Orde van Advocaten. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten, die als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van de klant ontstaan, komen ten laste van de klant. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van Ä 49,-.

4.6          Incretel BVBA heeft de bevoegdheid indien CliŽnt niet binnen veertien dagen de factuur heeft betaald, de eventuele op CliŽnt van toepassing zijnde kortingen vervallen te verklaren zodat de oorspronkelijke tarieven zullen zijn verschuldigd. Incretel BVBA heeft deze bevoegdheid eveneens indien CliŽnt zich heeft verbonden minimaal een bepaald volume per maand af te nemen en dit volume gedurende twee achtereenvolgende maanden niet wordt gehaald. Tevens worden de resterende abonnementskosten uit hoofde van het contract met Incretel BVBA per direct opeisbaar.

4.7          Alle door Incretel BVBA opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

4.8          Incretel BVBA kan van CliŽnt een borgstelling of bankgarantie verlangen of een waarborgsom vorderen tot zekerheid van de Apparatuur en/of de betalingsverplichtingen van CliŽnt. Indien Incretel BVBA de gegeven zekerheid niet meer nodig acht of de Apparatuur waarvoor de borgstelling/bankgarantie is gegeven in goede staat is teruggeven, zal Incretel BVBA de verstrekte zekerheden zonder rente aan CliŽnt retourneren.

4.9          Indien sprake is van ťťn of meerdere situaties zoals genoemd onder 9.2 e t/m g komt de uitbetalingsplicht van Incretel BVBA op 090x verkeer of SMS diensten automatisch te vervallen. Vanaf moment van constatering zal in eerste instantie de betalingsverplichting worden opgeschort. Indien na onderzoek blijkt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik, worden de vergoedingen niet uitbetaald.

4.10       Indien een dienstenaanbieder en/of carrier de 090x verkeersinkomsten of opbrengsten SMS diensten niet uitbetaald is Incretel BVBA niet gehouden tot uitbetaling c.q. een voorschot van dit 090x en / of SMS verkeer. Incretel BVBA zal zich te allen tijde inspannen om gelden van 090x en / of SMS verkeer zo snel mogelijk te incasseren bij de nummerhouders en/of carriers en deze direct uit te betalen. Het staat de cliŽnt te allen tijde vrij om een door haar aangewezen NIVRA registeraccountant dit proces te laten controleren.

4.11       De maandelijkse automatische incasso van de verschuldigde bedragen is alleen dan mogelijk wanneer U daarmee instemt. Vul de gegevens van uw bank- of gironummer in en onderteken het formulier. Indien U het niet eens bent met de gemaakte overboeking, heeft U ťťn maand de tijd Uw bank opdracht te geven tot de terugboeking. U kunt hiervoor de gele kaart naar Uw bank sturen. U kunt de automatische incasso ook stopzetten omdat U verhuist of dat het contract beŽindigd wordt. In dat geval dient u de rode kaart aan Incretel BVBA te sturen. De kaarten zijn bij Uw bank verkrijgbaar.

4.12       Bij betaling per automatische incasso is de CliŽnt verplicht ervoor zorg te dragen voor voldoende saldo op de aangegeven bankrekening. Bij stornering is Incretel BVBA gerechtigd Ä 10 administratiekosten in rekening te brengen. In geval van stornering is CliŽnt gehouden de facturen onmiddellijk op andere wijze te voldoen.

4.13       Bij betaling per factuur is bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn Incretel BVBA gerechtigd Ä10 administratiekosten in rekening te brengen.

5. Informatie, bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

5.1          CliŽnt zal Incretel BVBA voorzien van alle informatie en/of machtigingen die is/zijn benodigd voor het leveren van de Diensten. CliŽnt machtigt Incretel BVBA tot het officieel registreren van de door cliŽnt aangevraagde nummers in de telecomregisters van de OPTA, de onafhankelijke post en telecom autoriteit.

5.2.        Incretel BVBA verzamelt niet meer gegevens van CliŽnt dan nodig is voor een goede dienstverlening en bedrijfsuitoefening. De verzamelde gegevens van CliŽnt worden binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften slechts in het kader van de dienstverlening en bedrijfsuitvoering van Incretel BVBA gebruikt. De gegevens van CliŽnt worden niet langer bewaard dan een goede dienstverlening en bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

6. CliŽntcodes

6.1          CliŽnt krijgt een cliŽntcode toegewezen die uitsluiten voor deze CliŽnt is bestemd en niet aan een derde mag worden overgedragen. CliŽnt is verantwoordelijk voor het gebruik en voor de gevolgen van het eventuele misbruik van de cliŽntcode. Indien CliŽnt vermoedt dat een onbevoegde zijn cliŽntcode gebruikt, dient CliŽnt direct Incretel BVBA hiervan op de hoogte te stellen. Incretel BVBA zal zo spoedig mogelijk ervoor zorgen dat toegang tot de Diensten met deze cliŽntcode niet meer mogelijk is. Wijzigingen op de website welke onder de username en password van CliŽnt uitgevoerd worden geacht worden te zijn uitgevoerd door CliŽnt zelf en wettelijk bindend voor hem te zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1          Incretel BVBA is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten (inclusief gevolgschade, indirecte schade zoals bedrijfsschade en winstderving) die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst. Evenmin is Incretel BVBA aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid van derden jegens CliŽnt of voor schade tengevolge van de door CliŽnt in het verkeer gebrachte diensten.

7.2          Slechts indien de uitsluiting genoemd in artikel 7.1 in strijd met de wet of met de redelijkheid en billijkheid is, aanvaardt Incretel BVBA haar aansprakelijkheid tot maximaal een bedrag van ťťn maal de gemiddelde maandfactuur welke is berekend over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7.3          Incretel BVBA beperkt haar aansprakelijkheid en/of sluit deze uit jegens CliŽnt voor de door haar ingekochte diensten bij derden (waaronder begrepen de (inter)nationale netwerkaanbieders of andere krachtens overheidslicentie toegelaten telecomdienstverlener) op gelijke wijze als deze derden hun aansprakelijkheid beperken dan wel uitsluiten jegens Incretel BVBA.

7.4          CliŽnt neemt volledige verantwoordelijkheid voor de content welke via de diensten van Incretel BVBA worden aangeboden en vrijwaart Incretel BVBA voor iedere aansprakelijkheid.

8. Overmacht

8.1          Indien Incretel BVBA door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Incretel BVBA gerechtigd zonder enige verplichting tot vergoeden van schade de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze bevoegdheid geldt onverminderd het recht van Incretel BVBA op betaling door CliŽnt indien Incretel BVBA reeds prestaties heeft verricht voordat er sprake was van een overmachtsituatie.

8.2.        Onder overmacht wordt ondermeer begrepen elke maatregel over voorschrift van enige overheid, overheidsorgaan of een orgaan met van de overheid afgeleide bevoegdheden die de toegang tot de infrastructuur beperkt danwel geheel verhindert.

8.3          Incretel BVBA kan zich voorts beroepen op de overmachtclausules voor wat betreft door haar ingekochte, dan wel van andere gebruikte diensten bij derden op gelijke wijze als deze derden zich beroepen op overmacht op voet van hun eigen algemene voorwaarden.

8.4          Incretel BVBA garandeert niet dat de dienst continu of zonder storingen beschikbaar zal zijn. Incretel BVBA zal zich inspannen de door de klant gemelde storingen in de dienst binnen een redelijke termijn te onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen en de klant daarvan (telefonisch) in kennis stellen. Indien een storing is veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik door de klant, kan Incretel BVBA de kosten die zij heeft gemaakt om de storing te verhelpen op de klant verhalen.

9. BeŽindiging, onderbreking of wijziging

9.1           Incretel BVBA kan de dienst tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien dit gewenst of noodzakelijk geacht wordt voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

9.2          Incretel BVBA kan de levering van de dienst met onmiddellijke ingang beŽindigen, onderbreken, opschorten of beperken:

(a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van Incretel BVBA of een dienstenaanbieder;

(b) indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door Incretel BVBA kan worden aangenomen dat de klant zal tekortschieten;

(c) indien de klant gedurende twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van de dienst;

(d) indien Incretel BVBA de klant niet, na zich daartoe te hebben ingespannen, op het door de klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken.

(e) indien op ťťn of meerdere informatienummers van de klant sprake is van misbruik of van oneigenlijk gebruik.

Enkele vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn:

- indien het belverkeer naar een bepaald Informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf ťťn vaste locatie, of een zeer beperkt aantal vaste locaties, in geografische zin;

-indien blijkt dat het verkeer naar een bepaald Informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de Nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de Nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens;

- indien het belgedrag naar een bepaald Informatienummer leidt tot hoogverbruik door ťťn en hetzelfde mobiele of vaste nummer of tot hoogverbruik bij een zeer beperkt aantal vaste of mobiele nummers;

- indien blijkt dat het bel / SMS verkeer naar een bepaald Informatienummer / shortcode niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de Nummeroproeper(s) vanwege opzettelijk misbruik van fouten in het billingsysteem of van fouten in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator;

- indien blijkt dat er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen 'gesprekken' worden gevoerd met een 'gesprekstijd' van minder dan 20 seconden per gesprek en geconstateerd wordt dat in dat tijdsbestek geen dienst wordt geleverd aan de Nummeroproeper(s);

- indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreŽerd om 'gratis' te kunnen bellen;

- indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een Informatienummer conform de door STIC vastgestelde normen;

- indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een SMS dienst conform de Code of Conduct SMS diensten;

- indien kan worden vastgesteld dat tussen de Nummeroproeper(s) en Nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de Nummerhouder of wordt door de Nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiŽle vergoeding) afsluiten van Abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar Informatienummers;

Ook vormen van misbruik of oneigenlijk gebruik die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming leiden tot onmiddellijke beŽindiging of opschorting van de dienst.

(f) indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Incretel BVBA gebruik maakt van een "dialer".

(g) indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Incretel BVBA gebruik maakt van een "call-generator".

9.3          Incretel BVBA zal zich inspannen de klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn voor de gevallen , (telefonisch) in kennis stellen van de beŽindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de dienst ingevolge het bepaalde in het vorige lid. Voor de gevallen zoals genoemd onder 9. e t/m g geldt dat na constatering de dienst per direct wordt afgesloten en de klant daarna hiervan op de hoogte gesteld wordt.

9.4          Incretel BVBA heeft het recht de diensten aan te passen of te vervangen, mits dit niet zal resulteren in een verslechtering van de door haar aangeboden diensten. De klant wordt zo snel mogelijk geÔnformeerd over de wijziging.

10. Overdracht

10.1       CliŽnt kan de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incretel BVBA aan een derde overdragen noch inbrengen in een samenwerkingsverband of vennootschap hoe dan ook genaamd. Incretel BVBA mag al haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst overdragen (i) aan een groepsmaatschappij (ii) krachtens verkoop of levering van alle praktisch alle activa van Incretel BVBA of (iii) krachtens een financiering, fusie of reorganisatie van Incretel BVBA.

10.2.      Van de inhoud van de Overeenkomst alsmede van de Voorwaarden kan uitsluitend na schriftelijke overeenstemming tussen partijen worden afgeweken.

10.3       Indien enige bepaling van de Overeenkomst of Voorwaarden niet geldig is, dan blijven de Overeenkomst of Voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomst met de bedoeling van de partijen.

 

11. Toepassing Voorwaarden

11.1       De voorwaarden zijn van toepassing op en worden geacht deel uit te maken van het Aanvraagformulier en Overeenkomst.

11.2        Indien op enige andere Overeenkomst tevens de algemene voorwaarden van CliŽnt van toepassing zijn verklaard, prevaleren ingeval van strijdigheid de Voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

12.1       Op alle gedane offertes, orderbevestigingen, het Aanvraagformulier, de Overeenkomst en Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

12.2       Geschillende tussen partijen voortvloeiend uit de Overeenkomst of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leuven.

Copyright ģ 2010 Incretel.be